Informácie o nás

Riaditeľka materskej školy: Emília Turčeková

Učiteľka: Bc. Zuzana Belianská 

 

Počet detí navštevujúcich materskú školu v školskom roku 2018/19: 18

Názov školského vzdelávacieho programu: Lienky cestujú za poznaním

Zriaďovateľ materskej školy: Obecný úrad Krásno

Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná aj celodenná 

Vyučovací jazyk: slovenský

Druh školy: štátna

Dĺžka dochádzky:  materskú školu navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.