DENNÝ PORIADOK V MATERSKEJ ŠKOLE

Materská škola je v prevádzke od 7:00 do 15:30.

 

ČAS

ČINNOSTI

7:00

Schádzanie detí, privítanie, hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, osobná hygiena

 

Ranný kruh, Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

8:45

Desiata, osobná hygiena

 

Edukačné aktivity a hry, hodnotiace aktivity, Jazykové chvíľky, pobyt vonku, osobná hygiena

11.20

Obed, osobná a dentálna hygiena

 

Odpočinok, relaxačné cvičenia

14:20

Osobná hygiena, olovrant

 

Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, pobyt vonku, /individuálne, skupinové, frontálne/ hodnotenie dňa

Je potrebné, aby ste nosili svoje deti do MŠ do 8:00.